Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας προσφεύγει στη διαδικασία
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση Λιμενικών Υποδομών Αλιευτικών Καταφυγίων «ΑΥΛΟΣΠΗΛΟΥ» Νεάπολης & «ΜΑΝΔΡΑΚΙ» Μονεμβασίας» προϋπολογισμού 159.454,29€ ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. )

Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 4η Αυγούστου 2023 ημέρα Παρασκευή και η ώρα λήξης 15:00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , την 9/8/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ.