ΑΥΛΟΣΠΗΛΟΣ - ΝΕΑΠΟΛΗ

ΜΑΝΔΡΑΚΙ – ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ

Ένταξη της Πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΥΛΟΣΠΗΛΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΑΝΔΡΑΚΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ»

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ 197.723,31 €

«ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’[για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα]).

Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER << ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ.ΑΠΟΘΕΜΑ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΗΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ>>

ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 63.1 CLLD.31

Φυσικό αντικείμενο της πράξης

Θα εκτελεστούν εργασίες α)στο Αλιευτικό καταφύγιο Αυλοσπήλου που βρίσκεται στη Νεάπολη Δ.Ε. Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας και στη θέση 36ο 40΄49ο Β 23ο 03΄06ο Ε. για την αποκατάσταση λειτουργικών βαθών σε όλο το τμήμα της λεκάνης του αλιευτικού καταφυγίου, καθώς και ενίσχυση της θωράκισης, από φυσικούς ογκόλιθους. Λόγω της μεταφοράς φερτών υλικών του πυθμένα, εξαιτίας των κυματισμών που προκαλούνται κυρίως από τους Ν και ΝΔ ανέμους της περιοχής σε συνδυασμό με την κλειστή μορφή (σχήμα και θέση) του καταφυγίου, έχουν δημιουργηθεί προσχώσεις εντός της λιμενολεκάνης του αλιευτικού καταφυγίου. Το αποτέλεσμα είναι ο ελλιμενισμός των σκαφών να γίνεται επισφαλής και μη λειτουργικός, ώστε να υπάρχει το απαιτούμενο βάθος για να μπορούν να ελλιμενιστούν με ασφάλεια τα μεγαλύτερα αλιευτικά σκάφη. Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν δεν μεταβάλλουν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του αλιευτικού καταφυγίου. Επίσης κρίνεται απαραίτητη η προστασία του από φυσικούς ογκόλιθους του υπήνεμου προβλήτα, προκειμένου να προφυλαχτεί από τα έντονα καιρικά φαινόμενα και κυρίως από τους Ν – ΝΔ -ΝΑ ανέμους, που τους χειμερινούς μήνες δημιουργούν υψηλούς κυματισμούς.

Επίσης προτείνεται και η τοποθέτηση PILLAR- αυτόματων πωλητών ρεύματος νερού με σύστημα προπληρωμής, για την σωστή διαχείριση της κατανάλωσης του νερού και του ρεύματος από τους χρήστες του λιμένα.

Στο αλιευτικό καταφύγιο στη θέση ‘’ΜΑΝΔΡΑΚΙ’’ βρίσκεται εντός της λιμενικής εγκατάστασης Μονεμβασίας, εντός της εξομοιούμενης ζώνης λιμένα ( Φ.Ε.Κ. 47 ΑΑΠ/2015 ) στη θέση 36ο 41΄09ο Β 23ο 02΄19ο Ε. προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών που απαιτούνται για την αποκατάσταση λειτουργικών του καταφυγίου.