Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Π Ρ Ο Σ : Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρ. 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022) “περί λήψης αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και διοικ. Συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”, την 9η Αυγούστου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ..

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης webex.

ΘΕΜΑΤΑ:

ΘΕΜΑ  1α : Παραχώρηση χώρου για πραγματοποίηση καλοκαιρινής καλλιτεχνικής εκδήλωσης στο Ναυτικό Όμιλο Βοιών (Ν.Ο.Β.).

ΘΕΜΑ 1β :  Παραχώρηση χώρου και κτιριακών εγκαταστάσεων στο Ναυτικό Όμιλο Βοιών (Ν.Ο.Β.)

ΘΕΜΑ 2ο : Αναμόρφωση προϋπ/σμού έτους 2022 για δημιουργία νέου κωδικού.

ΘΕΜΑ 3ο : Περί αιτήσεων καταστηματαρχών για διαγραφή μέρους τελών παραχώρησης από τη μη χρήση ΧΖΛ Νεάπολης λόγω εκτέλεσης εργασιών.

ΘΕΜΑ 4ο : Περί ποσοστού μείωσης τελών παραχώρησης ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης Χερσαίας Ζώνης Νεάπολης και Εξομοιούμενων Ζωνών αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου έως 31/10/2022, σύμφωνα με το άρθρ. 130 Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α΄/2022).

ΘΕΜΑ 5ο :  Λήψη αποφάσεων για επιπλέον παραχωρήσεις ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης  Χερσαίας Ζώνης Νεάπολης έως 31/10/2022, σύμφωνα με το άρθρ. 130 Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α΄/2022).

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ