Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Π Ρ Ο Σ :Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) & την αριθ. 163/2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. καθώς και της εγκυκλ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), στις 9 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. .

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης webex.

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο :  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου {Ανακατασκευή και προστασία παραλιακού τοιχίου λιμένα  Νεάπολης}.

ΘΕΜΑ 2ο :  Περί εξόδων παράστασης Προέδρου-Αντιπροέδρου του Δ.Λ.Τ. Μονεμβασίας, για το έτος 2021.

ΘΕΜΑ 3ο :  Μείωση οικονομικού ανταλλάγματος στις πληττόμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε χώρους αρμοδιότητας του Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας.

ΘΕΜΑ 4ο :  Λήψη απόφασης περί εγκατάστασης ή μη εξοπλισμού σε περιοχές αρμοδιότητας ΔΛΤΜ του έργου {Επέκταση-αναβάθμιση- εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS στο λιμένα Νεάπολης}.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ