Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Π Ρ Ο Σ :

Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρ. 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022) “περί λήψης αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και διοικ. Συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”, την 9η Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ..

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης webex.

ΘΕΜΑΤΑ:

ΘΕΜΑ  1ο : Έγκριση Ισολογισμού- Οικονομικών καταστάσεων οικ. έτους 2021.

ΘΕΜΑ 2ο :  Περί κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023.

ΘΕΜΑ 3α : Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου  {Επισκευές-αποκαταστάσεις ζημιών λιμενικών εγκαταστάσεων} προϋπ/σμού 12.600,00€.

ΘΕΜΑ 3β  : Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου {Αποκατάσταση υποσκαφών και ζημιών σε προβλήτες και κρηπιδώματα} προϋπ/σμού 2.224,26€.

ΘΕΜΑ 4ο : Περί συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου {Συντήρηση Λιμένων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου} προϋπ/σμού 12.028,00€.

ΘΕΜΑ 5ο : Παραλαβή και έγκρισης μελέτης με τίτλο {Μελέτη αποκατάστασης υποσκαφών και ζημιών σε προβλήτες και κρηπιδώματα} προϋπ/σμού 8.990,00€.

ΘΕΜΑ 6ο :  Παραλαβή και έγκρισης μελέτης με τίτλο {Μελέτη ανέγερσης ισογείου κτιρίου στη Λιμενική Εγκατάσταση Πούντας Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου} προϋπ/σμού 23.994,00€.

ΘΕΜΑ 7ο :  Έγκριση εργασιών αποκατάστασης υποσκαφών και επισκευής τμήματος περίφραξης Ν.Ο.Β..

ΘΕΜΑ 8ο :  Περί αιτήματος κ. ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης με περίφραξη εξομοιούμενης Ζώνης Μονεμβασίας, προκειμένου να εκτελεσθούν εργασίες κατασκευής στεγάστρου.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ