Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Π Ρ Ο Σ :Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.

Καλείσθε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση στο αίθριο γραφείων του Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας  κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρ. 184 Ν. 4365/2019, του άρθρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) & την αριθ. 163/2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ., στις 7 Ιουλίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:15 μ.μ..

Θέμα 1ο : Αναμόρφωση προϋπ/σμού 2020 για ενίσχυση πιστώσεων.

Θέμα 2ο : Περί ακύρωσης της με αριθ. 65/2020 ΑΔΣ.

Θέμα 3ο : Περί  προσωρινής αλλαγής χρήσης χώρου Βόλεϊ, από υπαίθρια αθλητική εγκατάσταση σε χρήση χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών.

Θέμα 4ο : Περί εξέτασης νέου αιτήματος κ. Ανδρεσάκη Μάρθας για παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης στη ΧΖΛ Νεάπολης.

Θέμα 5ο: Αίτηση καταστ/ρχη για τροποποίηση τμήματος παραχωρηθέντος χώρου στη ΧΖΛ Νεάπολης.

Θέμα 6ο : Περί απαγόρευσης λήψης θαλασσίου λουτρού σε τμήμα παραλίας Νεάπολης εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ