Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Π Ρ Ο Σ :Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.

Καλείσθε σε δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020), στις 7 Απριλίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ..

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, καλείσθε να ενημερώσετε το αργότερο έως τις 7 Απριλίου 2020 ημέρα  Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. για τη συμμετοχή σας ή μη στη δια περιφοράς συνεδρίαση, καθώς και τη σύμφωνη ή μη γνώμη σας επί των θεμάτων.

Οι απαντήσεις σας να σταλούν είτε ηλεκτρονικά στο litamo@monemvasia.gr , είτε στο ΦΑΞ 27340 23602.

ΘΕΜΑ 1ο:  Περί έγκρισης ή μη παράτασης έργου {Ανακατασκευή καιπροστασία παραλιακού τοιχίου λιμένα Νεάπολης}.

ΘΕΜΑ 2ο:  Απευθείας ανάθεση μελέτης με τίτλο {Περιβαλλοντική αδειοδότηση λιμένα Μονεμβασίας (Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση).

ΘΕΜΑ 3ο: Εγκρίσεις εργασιών.

ΘΕΜΑ 4ο: Περί απαλλαγής τελών παραχώρησης ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης Χερσαίας Ζώνης Νεάπολης και Εξομοιούμενων Ζωνών αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου.

ΘΕΜΑ 5ο: Αναμόρφωση προϋπ/σμού 2020 για δημιουργία νέας πίστωσης.

ΘΕΜΑ 6ο : Περί αιτήσεων καταστηματαρχών για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης εντός ΧΖΛ Νεάπολης.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ