Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ :Τα Μέλη Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, την 4η Ιουλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:
ΘΕΜΑ 1 ο : Αιτήσεις για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο εντός Χ.Ζ.Λ. Νεάπολης για το έτος 2023.
ΘΕΜΑ 2 ο : Εγκρίσεις εργασιών σε χώρους αρμοδιότητας του Λιμενικού Ταμείου.
ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Ν. 100 του Ν.3852/2010 και του Ν. 2971/2001 και ειδικότερα του άρθρου 25 αυτού, μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελ/σου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, για τη Δημιουργία & υποβολή φακέλου για την έκδοση άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου στο λιμένα Μονεμβασίας Νομού Λακωνίας. – Ορισμός μελών (τακτικός – αναπληρωτής) για την επιτροπή παρακολούθησης – Εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της».
ΘΕΜΑ 4 ο : Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής έργων για το έτος 2023.
ΘΕΜΑ 5 ο : Περί έγκρισης χώρου για την προσωρινή απόθεση υλικού από την αποκατάσταση λειτουργικών βαθών του Αλιευτικού Καταφυγίου Αυλοσπήλου.
ΘΕΜΑ 6 ο : Αιτήσεις καταστηματαρχών-φορέων για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Νεάπολης και Εξομοιούμενων ζωνών αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου για το έτος 2023».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ