Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Π Ρ Ο Σ :Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, την 4η  Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί  των κάτωθι θεμάτων:

Θέμα 1ο : Καθορισμός νέων όρων και προϋποθέσεων παραχώρησης χρήσης χώρων Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Νεάπολης καθώς και στους εξομοιούμενους χώρους σε ζώνη λιμένα λιμενικών εγκαταστάσεων αρμοδιότητας  του Δ.Λ.Τ. Μονεμβασίας.

Θέμα 2ο : Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου {Συντήρηση λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου}».

Θέμα 3ο:  Περί ορισμού υπαλλήλου ως υπεύθυνου λογαριασμού κινήσεων έργων ΠΔΕ.

Θέμα 4ο:  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) & ΠΚΤΜΝΕ του έργου {Ανακατασκευή και προστασία παραλιακού τοιχίου λιμένα Νεάπολης}.

Θέμα 5ο : Απευθείας ανάθεση για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο {Κυκλοφοριακή μελέτη εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Νεάπολης}.

Θέμα 6ο : Αίτηση καταστηματάρχη για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Εξομοιούμενης Ζώνης Λ.Ε. Μονεμβασίας.

Θέμα 7ο : Περί απαγόρευσης πρόσδεσης σκαφών σε τμήμα του προβλήτα του Αλιευτικού Καταφυγίου Προφήτη Ηλία.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ