Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Π Ρ Ο Σ :Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε ειδική τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, την 4η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο πιο κάτω θέμα:

Θέμα 1ο : Κατάρτιση προϋπολογισμού-Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικον. έτους 2020.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ