Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Π Ρ Ο Σ :

Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, την 4η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί  των κάτωθι θεμάτων:

Θέμα 1ο : Συγκρότηση σε Σώμα.

Θέμα 2ο : Ορισμός Διατάκτη.

Θέμα 3ο:  Περί εξόδων παράστασης Προέδρου-Αντιπροέδρου του Δ.Λ.Τ. Μονεμβασίας, για το έτος 2019.

Θέμα 4ο: Έγκριση όρων Διακήρυξης δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού- φανερής δημοπρασίας για την κατασκευή σε χώρο της Χερσαίας ζώνης λιμένα μετά των εγκαταστάσεων που παραχωρείται το ιδιαίτερο δικαίωμα χρήσης των χώρων αυτών. Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης-αναψυκτηρίου (Κατηγορία  IV, Επιχείρηση παροχή υπηρεσιών: Υποκατηγορία Α2, Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος) Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης κτιρίου «ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ» Πλαζ και περιβάλλοντος Χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Νεάπολης.

Θέμα 5ο : Ορισμός επιτροπής παραλαβής εργασιών απομάκρυνσης πλοίου OSTERIA 1.

Θέμα 6ο : Περί νέας Προγραμματικής Σύμβασης με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Μονεμβασίας.

Θέμα 7ο :  Έγκριση εργασιών σε χώρους αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ