Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ :
Τα Μέλη Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.
Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 163/2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ., την αριθ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), της αρ. 643/2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) καθώς και της εγκυκλ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929 από 23/11/2021 (ΑΔΑ: ΩΧΓ846ΜΤΛ6-5Θ9), στις 31 Μαρτίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. .
Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης webex.

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο : Περί υποχρεωτικής αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2023.
ΘΕΜΑ 2ο : Περί αιτήσεως αναδόχου για έγκριση ή μη 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου {Αποκατάσταση ζημιών και υποσκαφών σε λιμενικές εγκαταστάσεις}.
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός κτιρίου Καρναγίου και επανάχρησή του ως τουριστικό και πολιτιστικό κέντρο».
ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση εργασιών:

Α) «Επισκευή – Ανακατασκευή κρηπιδώματος λιμενίσκου μικρών σκαφών στη λιμενική εγκατάσταση Παλαιοκάστρου».

Β) «Τοποθέτηση γραμμών ρεύματος-νερού σε λιμένες αρμοδιότητας».

Γ) «Ανακατασκευή μικρού προβλήτα λιμένα Νεάπολης».

ΘΕΜΑ 5ο : Αναμόρφωση προϋπ/σμού οικ. έτους 2023 για ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης.
ΘΕΜΑ 6ο : Περί έγκρισης πρακτικού -1- δημοπρασίας του έργου {Βελτίωση Λιμενικών Υποδομών Αλιευτικών Καταφυγίων Αυλοσπήλου Νεάπολης» & «Μανδράκι» Μονεμβασίας}.
ΘΕΜΑ 7ο : Αίτηση για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου εντός Εξομοιούμενης Ζώνης λιμένα Μονεμβασίας με εκτέλεση έργου (Σπανός Παναγιώτης).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ