Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Π Ρ Ο Σ :Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 163/2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ., την αριθ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), της αρ. 643/2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) καθώς και της εγκυκλ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929 από 23/11/2021 (ΑΔΑ: ΩΧΓ846ΜΤΛ6-5Θ9), στις 30 Ιανουαρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. .

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης webex.

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο  : Έγκριση Σχεδίου Εκτάκτου Ανάγκης, έτους 2023.

ΘΕΜΑ 2ο : Ορισμός επιτροπών για το έτος 2023:

α) Ορισμός εκπροσώπου του  Δ.Λ.Τ.Μ.  για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων του Λ/Χ Νεάπολης, σύμφωνα με την Υ.Α. 2123/36/01 (ΦΕΚ 1438Β/20-10-2001).

β) Ορισμός μέλους για την σύσταση Επιτροπής του Λ/Χ Νεάπολης για θαλάσσια μέσα αναψυχής.

γ) Ορισμός μέλους του Δ.Σ. με τον αναπληρωτή του για τον καθορισμό των παραλιών ως πολυσύχναστες ή μη.

δ) Συγκρότηση Ορισμός μελών σε επιτροπές αξιολόγησης-παραλαβής-διαγωνισμών έργων-εργασιών και προμηθειών

ΘΕΜΑ 3ο :  Περί εξόδων παράστασης Προέδρου  του Δ.Λ.Τ. Μονεμβασίας, για το έτος 2023.

ΘΕΜΑ 4ο :  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου {Συντήρηση λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων αρμοδιότητας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας}.

ΘΕΜΑ 5ο :      Καθορισμός νέων όρων και προϋποθέσεων παραχώρησης χρήσης χώρων Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Νεάπολης καθώς και στους εξομοιούμενους χώρους σε ζώνη λιμένα λιμενικών εγκαταστάσεων αρμοδιότητας  του Δ.Λ.Τ. Μονεμβασίας.

ΘΕΜΑ 6ο :   Αιτήματα δημοτών.

ΘΕΜΑ 7ο :  Αιτήσεις καταστηματαρχών για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Νεάπολης και Εξομοιούμενων ζωνών αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων & ομπρελών για το έτος 2023».

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ