Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Π Ρ Ο Σ :Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.

Καλείσθε σε ειδική τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρ. 11 ν.5043/2023 & της αριθ. 577/2023 (ΑΔΑ: ΨΤΝΠ46ΜΤΛ6-ΡΙ2) διευκρινιστικής εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ., στις 29 Μαΐου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. .

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης webex.

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο  :  Έγκριση ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  οικον. έτους 2022 του ΝΠΔΔ Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ