Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Π Ρ Ο Σ :Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε ειδική τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, την 29η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα:

Θέμα 1ο : Έγκριση απολογισμού οικον. έτους 2018 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας.

Θέμα 2ο : Έγκριση οικονομικών καταστάσεων οικον. έτους 2018 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ