Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Π Ρ Ο Σ :

Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, την 29η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί  των κάτωθι θεμάτων:

 

Θέμα 1ο : Αναμόρφωση προϋπ/σμού χρήσεως 2019 για ενίσχυση πιστώσεων.

Θέμα 2ο : Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Θέμα 3ο:  Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων, έτους 2020.

Θέμα 4ο:  Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: {Συντήρηση λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου}.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ