Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Π Ρ Ο Σ :Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε ειδική τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, την 28η Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ

ΘΕΜΑ 1ο  :   Έγκριση απολογισμού οικον. έτους 2021 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ