Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Π Ρ Ο Σ :Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, την 28η  Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί  των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ:

ΘΕΜΑ  1ο : Περί έγκρισης Πρωτοκόλλων Οριστικής παραλαβής για τα έργα:

Α) {Ανακατασκευή κλιμάκων πρόσβασης στην παραλία Νεάπολης}.

Β) {Αποκατάσταση ανωδομής σε τμήματα του προβλήτα Νεάπολης}.

ΘΕΜΑ 2ο : Αιτήσεις για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου:

Α) Εντός Εξομοιούμενης Ζώνης λιμένα Μονεμβασίας με εκτέλεση έργου (Αγγελάκος Θεόδωρος).

Β) Εντός Εξομοιούμενης Ζώνης λιμένα Προφήτη Ηλία για τη διενέργεια εκδηλώσεων (Σύλλογος Αγ. Νικολάου).

Γ) Αλλαγή επωνυμίας και παραχώρηση απλής χρήσης χώρου εντός παραλίας ΧΖΛ Νεάπολης για ανάπτυξη ομπρελών και ξαπλωστρών (CERVI LE FARFALE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ).

Δ) Εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Νεάπολης για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών (Λιβανός Δημήτριος).

ΘΕΜΑ 3ο :  Απευθείας ανάθεση μελέτης με τίτλο {Μελέτη αποκατάστασης υποσκαφών και ζημιών σε προβλήτες και κρηπιδώματα} προϋπ/σμού 8.998,83€.

ΘΕΜΑ 4ο : Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού-καθορισμού όρων- συγκρότηση επιτροπής για τη μελέτη με τίτλο  {Μελέτες επέκτασης- αναβάθμισης Λιμένα Μονεμβασίας} προϋπ/σμού 220.000,00€.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ