Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Π Ρ Ο Σ :Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, την 28η  Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί  των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο: Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργων για το έτος 2020.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση εργασιών σε χώρους αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου.

ΘΕΜΑ 3ο:  Ορισμός μελών σε επιτροπές αξιολόγησης-παραλαβής- διαγωνισμών έργων-εργασιών και προμηθειών έτους

ΘΕΜΑ 4ο:  Περί ορισμού υπαλλήλου ως υπεύθυνου ηλεκτρονικού λογαριασμού κινήσεων.

ΘΕΜΑ 5ο : Αιτήματα καταστηματαρχών για παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Νεάπολης  για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων & ομπρελών για τα έτη  2020-2022.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ