Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Π Ρ Ο Σ : Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.

Καλείσθε σε δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020), στις 26 Μαΐου 2020 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως 11:30 π.μ..

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, καλείσθε να ενημερώσετε έως τις 26 Μαΐου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ. για τη συμμετοχή σας ή μη στη δια περιφοράς συνεδρίαση, καθώς και τη σύμφωνη ή μη γνώμη σας επί των θεμάτων.

Οι απαντήσεις σας να σταλούν είτε ηλεκτρονικά στο litamo@monemvasia.gr , είτε στο ΦΑΞ 27340 23602.

ΘΕΜΑ 1ο:  Περί χορήγησης επιπλέον τ.μ. ή μείωσης τελών παραχώρησης ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης Χερσαίας Ζώνης Νεάπολης και Εξομοιούμενων Ζωνών αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου για το έτος 2020, στα πλαίσια των μέτρων αντιμετώπισης πανδημίας κορονοϊού.

ΘΕΜΑ 2ο:  Απευθείας ανάθεση μελέτης με τίτλο {Φάκελος Χωροθέτησης τουριστικού καταφυγίου Παλαιοκάστρου Κοιν. Λαχίου ΔΕ Βοιών}.

ΘΕΜΑ 3ο:  Απευθείας ανάθεση μελέτης με τίτλο {Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Τουριστικού Καταφυγίου Παλαιοκάστρου Κοιν. Λαχίου ΔΕ Βοιών}.

ΘΕΜΑ 4ο:  Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Ανακατασκευή κλιμάκων πρόσβασης στην παραλία Νεάπολης} προϋπ/σμού 12.000€.

ΘΕΜΑ 5ο: Αναμόρφωση προϋπ/σμού 2020 ύστερα από ένταξη στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» της πράξης «Μελέτες επέκτασης- αναβάθμισης Λιμένα Μονεμβασίας» προϋπ/σμού 220.000,00€.

ΘΕΜΑ 6α : Περί αιτήσεων καταστηματαρχών για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης εντός ΧΖΛ Νεάπολης.

ΘΕΜΑ 6β : Περί αιτήσεων κ. Ανδρεσάκη Μάρθας για παραχώρηση χώρου ΧΖΛ Νεάπολης.

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση εργασιών σε χώρους αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου.

ΘΕΜΑ 8ο : Αποδοχή και έγκριση Κυκλοφοριακής Μελέτης εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Νεάπολης.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ