Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Π Ρ Ο Σ :Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) & την αριθ. 163/2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. καθώς και της εγκυκλ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), στις 25 Μαΐου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης webex.

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο  {Ανακατασκευή κλιμάκων πρόσβασης στην παραλία Νεάπολης}.

ΘΕΜΑ 2ο : Περί αιτήματος παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης γηπέδων Μπάσκετ-Βόλλεϋ εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Νεάπολης, από την Κοινότητα Νεάπολης.

ΘΕΜΑ 3ο : Περί εξέτασης αιτήματος κ. Ανδρεσάκη Μάρθας για παραχώρηση του   ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης στη ΧΖΛ Νεάπολης».

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση εργασιών σε χώρους αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου.

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση ή μη Μνημονίου Συνεργασίας για την υλοποίηση τοιχογραφίας στον προφυλακτήριο τοίχο ISPS Μονεμβασίας στα πλαίσια του εορτασμού των 200 χρόνων από την Απελευθέρωση.

ΘΕΜΑ 6ο : Αιτήσεις καταστηματαρχών για παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης Εξομ. Ζώνης Λ.Ε. Μονεμβασίας για τα έτη 2021-2023.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ