Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Π Ρ Ο Σ : Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, την 25η  Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί  των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο:  Αναμόρφωση προϋπ/σμού 2020 ύστερα από την έγκρισή του.

ΘΕΜΑ 2ο:  Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου παραχωρούμενων χώρων αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση εργασιών αποκατάστασης ζημιών στο αλιευτικό καταφύγιο Προφήτη Ηλία.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ