Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ : Τα Μέλη Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.

KOIN. : -Κον Δήμαρχο Δήμου Μονεμβασίας.
-κ. Πρόεδρο Δ.Σ. Δήμου Μονεμβασίας.
Καλείσθε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση στο αίθριο γραφείων του Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρ. 184 Ν. 4365/2019, του άρθρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) & την αριθ. 163/2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ., στις 24 Ιουλίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 μ.μ..
Θέμα 1ο : Περί διόρθωσης της με αριθ. 49/2020 ΑΔΣ που αφορά αναμόρφωση προϋπ/σμού 2020 για δημιουργία νέων πιστώσεων.
Θέμα 2ο :Περί ποσοστού μείωσης τελών παραχώρησης ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης Χερσαίας Ζώνης Νεάπολης και Εξομοιούμενων Ζωνών αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου έως 1/10/2020, σύμφωνα με το άρθρ. 90 παρ. 4 Ν. 4706/2020 (ΦΕΚ 136/Α΄/2020) στα πλαίσια των μέτρων αντιμετώπισης πανδημίας κορονοϊού.
Θέμα 3ο : Εγκρίσεις εργασιών σε χώρους αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου.
Θέμα 4ο :Παραχωρήσεις επιπλέον χώρων, βάσει του Ν. 4706/2020 (ΦΕΚ 136/Α΄/2020) άρθρ. 90 παρ. 1.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ