Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Π Ρ Ο Σ : Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρ. 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022) “περί λήψης αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και διοικ. Συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”, την 24η Οκτωβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ..

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης webex.

ΘΕΜΑΤΑ:

ΘΕΜΑ  1β : Συγκρότηση επιτροπής Οριστικής παραλαβής για το έργο  {Αποκατάσταση υποσκαφών και ζημιών σε προβλήτες και κρηπιδώματα} προϋπ/σμού 2.224,26€.

ΘΕΜΑ 2ο :  Αναμόρφωση προϋπ/σμού 2022 για δημιουργία νέας πίστωσης.

ΘΕΜΑ 3ο :  Περί χορήγησης παράτασης η μη του έργου {Αποκατάσταση ζημιών και υποσκαφών σε λιμενικές εγκαταστάσεις} προϋπ/σμού 124.000,00€.

ΘΕΜΑ 4ο :  Απευθείας ανάθεση μελέτης με τίτλο {Μελέτη ανέγερσης ισογείου κτιρίου στη Λιμενική Εγκατάσταση Πούντας Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου}, προϋπ/σμού 23.994,00€».

ΘΕΜΑ 5ο :  Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης μελέτης με τίτλο {Μελέτες επέκτασης-αναβάθμισης Λιμένα Μονεμβασίας} προϋπ/σμού 220.000,00€.

ΘΕΜΑ 6ο :  Έγκριση εργασιών αποκατάσταση τμήματος ανωδομής στην Εξομοιούμενη Ζώνη Μονεμβασίας, προϋπ/σμού 110,08€.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ