Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Π Ρ Ο Σ :Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.

Καλείσθε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση στο αίθριο γραφείων του Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας  κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρ. 184 Ν. 4365/2019, του άρθρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) & την αριθ. 163/2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ., στις 23 Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ..

Θέμα 1ο : Περί επανεξέτασης αιτήματος κ. Ανδρεσάκη Μάρθας ύστερα και από αίτημα της Κοινότητας Νεάπολης.

Θέμα 2ο:  Περί έγκρισης εργασιών σε χώρους αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου.

Θέμα 3ο : Αιτήσεις καταστηματαρχών για παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ