Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Π Ρ Ο Σ : Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) & την αριθ. 163/2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. καθώς και της εγκυκλ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), στις 22 Ιουνίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης webex.

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση μελέτης με τίτλο {Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός κτιρίου «Καρναγίου» Νεάπολης και επανάχρησή του ως Τουριστικό και Πολιτιστικό Περίπτερο}.

ΘΕΜΑ 2ο : Περί διαγραφής οφειλών.

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση εργασιών σε χώρους αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου.

ΘΕΜΑ 4ο : Περί τροποποίησης της αριθ. 31/2021 Απόφασης ως προς το ωράριο λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων στη ΧΖΛ Νεάπολης.

ΘΕΜΑ 5ο : Αιτήσεις καταστηματαρχών για παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης ΧΖΛ Νεάπολης για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ