Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ :
Τα Μέλη Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, την 20η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:
ΘΕΜΑ 1ο : Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός λιμένα Νεάπολης του επικίνδυνου λόγω ακινησίας πλοίου M/V ΟΣΤΕΡΙΑ 1 ΙΜΟ 733743 – Ορισμός επιτροπής παραλαβής εργασιών.
ΘΕΜΑ 2o : Έγκριση όρων Διακήρυξης δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού-φανερής δημοπρασίας για την κατασκευή σε χώρο της Χερσαίας ζώνης λιμένα μετά των εγκαταστάσεων που παραχωρείται το ιδιαίτερο δικαίωμα χρήσης των χώρων αυτών. Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης-αναψυκτηρίου (Κατηγορία IV, Επιχείρηση παροχή υπηρεσιών: Υποκατηγορία Α2, Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος) Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης κτιρίου «ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ» Πλαζ και περιβάλλοντος Χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Νεάπολης.
ΘΕΜΑ 3ο : Αναμόρφωση προϋπ/σμού για ενίσχυση-δημιουργία πιστώσεων.
ΘΕΜΑ 4ο : Παραλαβή και έγκριση μελετών:
Α) Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αλιευτικού Καταφυγίου Προφήτη
Ηλία και,
Β) Γεωτεχνική μελέτη Αλιευτικού καταφυγίου Αυλοσπήλου.
ΘΕΜΑ 5ο : Περί αποδοχής συμμετοχής και υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας : «Τοπική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος» με τίτλο «Σύνταξη/επικαιροποίηση Σχεδίων κα Μελετών στο πλαίσιο κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ