Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Π Ρ Ο Σ :Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 163/2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ., την αριθ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), της αρ. 643/2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) καθώς και της εγκυκλ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929 από 23/11/2021 (ΑΔΑ: ΩΧΓ846ΜΤΛ6-5Θ9), στις 20 Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. .

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης webex.

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο  : Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023 μετά την έγκρισή του.

ΘΕΜΑ 2ο :  Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου {Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός κτιρίου Καρναγίου και επανάχρησή του ως τουριστικό και πολιτιστικό κέντρο}.

ΘΕΜΑ 3ο :  Περί αιτήματος καταστηματάρχη για τροποποίηση ενιαίας μορφής στεγάστρων στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Νεάπολης.

ΘΕΜΑ 4ο :   Έγκριση εργασιών «Βελτίωση τμήματος υφιστάμενου πεζόδρομου εντός ΧΖΛ Νεάπολης».

ΘΕΜΑ 5ο :      Αιτήσεις καταστηματαρχών για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Νεάπολης και Εξομοιούμενων ζωνών αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων & ομπρελών για το έτος 2023».

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ