Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ :Τα Μέλη Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε ειδική τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, την 23 η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο πιο κάτω θέμα:
Θέμα 1 ο : Διόρθωση προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. οικ. έτους 2020 του ΝΠΔΔ Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας, έπειτα από τη γνώμη από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. και ψήφιση προϋπολογισμού – Ολοκληρωμένου Πλαισίου Προγράμματος (Ο.Π.Δ.) οικον. έτους 2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ