Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Π Ρ Ο Σ : Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρ. 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022) “περί λήψης αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και διοικ. Συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”, την 18η Ιουλίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ..

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης webex.

 

ΘΕΜΑΤΑ:

ΘΕΜΑ  1ο :  Έγκριση εργασιών για τοποθέτηση εξέδρας στη θέση «Πλάκα» εντός εξομοιούμενης ζώνης λιμένα Μονεμβασίας για πραγματοποίηση καλοκαιρινών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.

ΘΕΜΑ 2ο :  Αίτηση Δήμου Μονεμβασίας & ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού» Δήμου Μονεμβασία για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου εξομοιούμενης Ζώνης Λιμένα Μονεμβασίας για καλοκαιρινές εκδηλώσεις, έτους 2022.

ΘΕΜΑ 3ο :  Απευθείας ανάθεση μελέτης με τίτλο {Ακτομηχανική μελέτη αντιμετώπισης διάβρωσης παραλιακού μετώπου Νεάπολης} προϋπ/σμού 13.041,00€.

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας έργου με τίτλο {Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός κτιρίου «ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ» Νεάπολης και επανάχρησή του ως Τουριστικό και Πολιτιστικό Περίπτερο} προϋπ/σμού 320.000,00€.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ