Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ :Τα Μέλη Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 163/2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ., την αριθ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), της αρ. 643/2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), της εγκυκλ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929 από 23/11/2021 (ΑΔΑ: ΩΧΓ846ΜΤΛ6-5Θ9) καθώς και της εγκυκλ. Δ1α/ΓΠ.οικ.22206 (ΦΕΚ 1882/Β’/2022), την 16η Μαΐου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ..
Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης webex.
ΘΕΜΑΤΑ:
ΘΕΜΑ 1ο : Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού-καθορισμού όρων-συγκρότηση επιτροπής για το έργο με τίτλο {Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός κτιρίου «ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ» Νεάπολης και επανάχρησήτου ως Τουριστικό και Πολιτιστικό Περίπτερο} προϋπ/σμού320.000,00€.
ΘΕΜΑ 2o : Συγκρότηση επιτροπής Οριστικής παραλαβής για το έργο{Ανακατασκευή κλιμάκων πρόσβασης στην παραλία Νεάπολης}.ΘΕΜΑ 2Β : Συγκρότηση επιτροπής Οριστικής παραλαβής για το έργο{Αποκατάσταση ανωδομής σε τμήματα του προβλήτα Νεάπολης}.
ΘΕΜΑ 3ο : Αίτηση για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου εντός ΧΖΛ Νεάπολης για διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων.
ΘΕΜΑ 4ο : Αίτημα Κοινότητας Νεάπολης για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου εντός ΧΖΛ (παραλία) Νεάπολης για δημιουργία αθλοπαιδιών.
ΘΕΜΑ 5ο : Αναμόρφωση προϋπ/σμού 2022 για δημιουργία νέας πίστωσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ