Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Π Ρ Ο Σ :Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) & την αριθ. 163/2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. καθώς και της εγκυκλ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), στις 16 Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης webex.

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο :  Απευθείας ανάθεση του έργου {Επισκευές-Αποκαταστάσεις ζημιών λιμενικών εγκαταστάσεων} προϋπ/σμού 12.600€, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΘΕΜΑ 2ο: Περί υποβολής πρότασης πολυετούς προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού 2022-2025 για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ