Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Π Ρ Ο Σ :Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.

(Παρακαλείσθε σε περίπτωση απουσίας σας να ενημερώσετε

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, την 16η  Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί  των κάτωθι θεμάτων:

Θέμα 1ο :  Περί χορήγησης παράτασης χρόνου εκτέλεσης εργασιών του έργου {Ανακατασκευή και προστασία παραλιακού τοιχίου λιμένα Νεάπολης}.

Θέμα 2ο : Παραλαβή και έγκριση μελέτης με τίτλο {Αρχιτεκτονική μελέτη εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Νεάπολης}.

Θέμα 3ο:  Παραλαβή και έγκριση μελέτης με τίτλο {Οριστική μελέτη έργων αποκατάστασης της Παραλιακής ζώνης Νεάπολης Λακωνίας}.

Θέμα 4ο : Παραλαβή και έγκριση μελέτης με τίτλο {Μελέτη διευθέτησης κοίτης εκβολής χειμάρρου Ξεριά}.

Θέμα 5ο : Περί αιτήματος παραχώρησης ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Νεάπολης.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ