Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ :Τα Μέλη Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.
Καλείσθε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση στο αίθριο γραφείων του Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρ. 184 Ν. 4365/2019, του άρθρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) & την αριθ. 163/2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ., στις 14 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ.
Θέμα 1ο : Παραλαβή και έγκριση μελέτης με τίτλο «Περιβαλλοντική αδειοδότηση λιμένα Μονεμβασίας (Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση)».
Θέμα 2ο : Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου {Συντήρηση Λιμένων και Λιμενικών εγκαταστάσεων}.
Θέμα 3ο : Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. – τακτοποιητικός του έργου {Ανακατασκευή και προστασία παραλιακού τοιχίου λιμένα Νεάπολης}.
Θέμα 4ο : Παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης τμήματος ΧΖΛ Νεάπολης (γήπεδα Μπάσκετ – Βόλεϊ).
Θέμα 5ο : Εγκρίσεις εργασιών σε χώρους αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου.
Θέμα 6ο : Παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης ΧΖΛ Νεάπολης 2020-2022 (ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ