Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Π Ρ Ο Σ :Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) & την αριθ. 163/2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. καθώς και της εγκυκλ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), στις 13 Απριλίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00. 

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης webex.

                                                           ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο :  Περί απευθείας ανάθεσης του έργου , ύστερα από συλλογή προσφορών, του έργου με τίτλο {Αποκατάσταση υποσκαφών και ζημιών σε προβλήτες και κρηπιδώματα} προϋπ/σμού 2.224,26€.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

 ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ