Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Π Ρ Ο Σ : Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρ. 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022) “περί λήψης αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και διοικ. Συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”, την 13η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ..

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης webex.

ΘΕΜΑΤΑ:

ΘΕΜΑ  1Ο :  Αναμόρφωση προϋπσμού 2022 ύστερα από χρηματοδότηση Δήμου Μονεμβασίας-Ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης.

ΘΕΜΑ 2ο :    Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός κτιρίου «ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ» Νεάπολης και επανάχρησή του ως Τουριστικό και Πολιτιστικό Περίπτερο} προϋπ/σμού 320.000,00€.

ΘΕΜΑ 3ο :   Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας (Αφορά υπόθεση αγωγής για αποζημίωση κ. Παντελάκου Ιωάννη).

ΘΕΜΑ 4ο :   Αίτημα για παραχώρηση χώρου Εντός Εξομοιούμενης Ζώνης λιμένα Προφήτη Ηλία για τη διενέργεια καλλιτεχνικής εκδήλωσης.

ΘΕΜΑ 5ο : Παραλαβή και έγκριση μελέτης με τίτλο {Ακτομηχανική μελέτη έργων βελτίωσης-επέκτασης προβλήτα Πούντας Αγίου Γεωργίου}.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ