Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Π Ρ Ο Σ :Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) & την αριθ. 163/2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ., της εγκυκλ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) καθώς και της εγκυκλ. 643/2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), στις 11 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ..

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης webex.

ΘΕΜΑΤΑ

Θέμα 1ο : Συγκρότηση σε Σώμα.

Θέμα 2ο : Ορισμός Διατάκτη.

Θέμα 3o: Αναμόρφωση προϋπ/σμού για δημιουργία νέων πιστώσεων.

Θέμα 4ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Ν. 2971/2001 και ειδικότερα το άρθρο 25 αυτού, μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Ανέγερση ισογείου κτιρίου (αναψυκτήριο, εκδοτήριο εισιτηρίων, λιμενικό  φυλάκιο) στη Λιμενική Εγκατάσταση Πούντας». – Ορισμός μελών (τακτικός – αναπληρωτής) για την επιτροπή παρακολούθησης – Εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της.

Θέμα 5ο : Ορισμός μέλους με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή στην Ομάδα εργασίας με αντικείμενο την κατάρτιση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ