Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Π Ρ Ο Σ :Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.

Καλείσθε σε δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) & την αριθ. 163/2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ., στις 10 Ιουνίου 2020 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως 11:30 π.μ..

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, καλείσθε να ενημερώσετε έως τις 10 Ιουνίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ. για τη συμμετοχή σας ή μη στη δια περιφοράς συνεδρίαση, καθώς και τη σύμφωνη ή μη γνώμη σας επί των θεμάτων.

Οι απαντήσεις σας να σταλούν είτε ηλεκτρονικά στο litamo@monemvasia.gr , είτε στο ΦΑΞ 27340 23602.

Θέμα 1ο : Αποδοχή και έγκριση οριστικής μελέτης με τίτλο {Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης για προστασία παραλιακού δρόμου εντός Χ.Ζ.Λ. Νεάπολης.

Θέμα 2ο:  Περί ομαδικής επιστολής που αφορά τα γήπεδα καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης Γυμνασίου Νεάπολης.

Θέμα 3ο:  Περί αιτήσεως κ. Παπαβασιλόπουλου Βασιλείου που αφορά την πρόωρη λύση μίσθωσης καντίνας στην Πούντα ΤΚ Αγ. Γεωργίου.

Θέμα 4ο : Αιτήσεις καταστηματαρχών για παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ