Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Π Ρ Ο Σ :Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.

Καλείσθε σε δια περιφοράς ειδική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) & την αριθ. 163/2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ., στις 10 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και από ώρα 12:30 μ.μ. έως 14:00 μ.μ..

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, καλείσθε να ενημερώσετε έως τις 10 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. για τη συμμετοχή σας ή μη στη δια περιφοράς ειδική συνεδρίαση, καθώς και τη σύμφωνη ή μη γνώμη σας επί των θεμάτων.

Οι απαντήσεις σας να σταλούν είτε ηλεκτρονικά στο litamo@monemvasia.gr , είτε στο ΦΑΞ 27343 60114.

Θέμα 1ο : Έγκριση απολογισμού οικον. έτους 2019 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας.

Θέμα 2ο : Έγκριση οικονομικών καταστάσεων οικον. έτους 2019 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ