Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Π Ρ Ο Σ :Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.

Καλείσθε σε δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) & την αριθ. 163/2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ., στις 10 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως 11:30 π.μ..

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, καλείσθε να ενημερώσετε έως τις 10 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ. για τη συμμετοχή σας ή μη στη δια περιφοράς συνεδρίαση, καθώς και τη σύμφωνη ή μη γνώμη σας επί των θεμάτων.

Οι απαντήσεις σας να σταλούν είτε ηλεκτρονικά στο litamo@monemvasia.gr , είτε στο ΦΑΞ 27343 60114.

Θέμα 1ο :  Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου  {Συντήρηση  Λιμένων και Λιμενικών εγκαταστάσεων}.

Θέμα 2ο :  Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου {Ανακατασκευή και προστασία παραλιακού τοιχίου λιμένα   Νεάπολης}.

Θέμα 3ο : Αναμόρφωση προϋπ/σμού 2020 για ενίσχυση πίστωσης.

Θέμα 4ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Ν. 2971/2001 και ειδικότερα το άρθρο 25 αυτού, μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, για την εκτέλεση του έργου  «Κατασκευή παράκτιου τοίχου – επιδιόρθωση υπάρχοντος για την προστασία της ακτογραμμής, κατασκευή και ανακατασκευή ανωδομής στο παραλιακό μέτωπο κοινότητας Νεάπολης Δ.Ε. Βοιών Δήμου Μονεμβασίας », προϋπολογισμού 350.000,00€. – Ορισμός μελών (τακτικός – αναπληρωτής) για την επιτροπή παρακολούθησης – Εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της».

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ