Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Π Ρ Ο Σ :Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 163/2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ., την αριθ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), της αρ. 643/2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) καθώς και της εγκυκλ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929 από 23/11/2021 (ΑΔΑ: ΩΧΓ846ΜΤΛ6-5Θ9), στις 1 Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ. .

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης webex.

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο  : Περί εξόδων παράστασης Προέδρου  του Δ.Λ.Τ. Μονεμβασίας, για το έτος 2022.

ΘΕΜΑ 2ο : Περί ορισμού υπαλλήλου ως υπεύθυνου λογαριασμού κινήσεων.

ΘΕΜΑ 3ο : Ανάκληση της αριθ. 64/2021 ΑΔΣ περί ορισμού ατόμου ως υπεύθυνου ηλεκτρονικού λογαριασμού κινήσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας με την ALPHA Τράπεζα και λήψη νέας.

ΘΕΜΑ 4ο :  Τροποποίηση της αριθ. 86/2019 Απόφασης Δ.Σ. ως προς την αντικατάσταση υπαλλήλου για την ταμειακή διαχείριση στην Τράπεζα της Ελλάδος.

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση εργασιών για:

Α) {Αποκατάσταση ζημιών και υποσκαφών σε λιμενικές εγκαταστάσεις},  προϋπ/σμού 124.000,00€ και,

Β) {Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών σε τμήμα της θαλάσσιας ζώνης λιμένα Παλαιοκάστρου} προϋπ/σμού 4.429,16€.

ΘΕΜΑ 6ο :  Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής των παρακάτω έργων:

Α) Προσωρινής παραλαβής για το έργο {Επισκευές-Αποκαταστάσεις ζημιών λιμενικών εγκαταστάσεων}.

Β) Προσωρινής παραλαβής για το έργο {Ανακατασκευή κλιμάκων πρόσβασης στην παραλία Νεάπολης}.

Γ)  Προσωρινής παραλαβής για το έργο {Αποκατάσταση υποσκαφών και ζημιών σε προβλήτες και κρηπιδώματα}.

Δ) Προσωρινής παραλαβής για το έργο {Αποκατάσταση ανωδομής σε τμήματα του προβλήτα Νεάπολης}.

Ε) Οριστικής παραλαβής για το έργο {Ανακατασκευή και προστασία παραλιακού τοιχίου λιμένα Νεάπολης}.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ