Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Π Ρ Ο Σ : Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, την 8η Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ.  για συζήτηση και λήψη απόφασης επί  των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο:  Αναμόρφωση προϋπ/σμού έτους 2023 για δημιουργία νέων πιστώσεων.

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση σύναψης νέας Προγραμματικής Σύμβασης του Ν.2971/2001 και ειδικότερα το άρθρο 25 αυτού, μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, για τη συνέχιση εργασιών του έργου  «Κατασκευή παράκτιου τοίχου – επιδιόρθωση υπάρχοντος για την προστασία της ακτογραμμής, κατασκευή και ανακατασκευή ανωδομής στο παραλιακό μέτωπο κοινότητας Νεάπολης Δ.Ε. Βοιών Δήμου Μονεμβασίας», προϋπολογισμού 380.000,00€. – Ορισμός μελών (τακτικός – αναπληρωτής) για την επιτροπή παρακολούθησης – Εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της».

ΘΕΜΑ 3ο :  Απόφαση περί εξουσιοδότησης υπογραφής σύμβασης μεταξύ του Προέδρου Λιμενικού Ταμείου με την ALPHA Τράπεζα για την προμήθεια ασύρματου τερματικού μηχανήματος POS.

ΘΕΜΑ 4ο : Περί έγκρισης Μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας – Δήμου Μονεμβασίας και Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου που αφορά την αμοιβαίως επωφελής επιστημονική, εκπαιδευτική, ερευνητική και συμβουλευτική συνεργασία για σειρά δράσεων.

ΘΕΜΑ 5ο : Περί παραχώρησης ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης Χ.Ζ.Λ. Νεάπολης (χώρου Καρναγίου) στο Ναυτικό Όμιλο Βοιών.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ