Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ : Τα Μέλη Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, τη 27η Μαρτίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:
ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 1 ο : Απόφαση περί εξουσιοδότησης υπογραφής σύμβασης μεταξύ του Προέδρου Λιμενικού Ταμείου με την ALPHA Τράπεζα για την προμήθεια ασύρματου τερματικού μηχανήματος POS. ΘΕΜΑ 2 ο : Ορισμός μέλους του Δ.Σ. με τον αναπληρωτή του για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων δικαιοδοσίας Λιμεναρχείου Γυθείου.
ΘΕΜΑ 3 ο : Αιτήσεις καταστηματαρχών για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Νεάπολης και Εξομοιούμενων ζωνών αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΝΤΗΣ