Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ :Τα Μέλη Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε ειδική τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, τη 2 η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κατωτέρω και μοναδικού θέματος:
Θέμα 1 ο : Ψήφιση προϋπολογισμού – Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικον. έτους 2024.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΝΤΗΣ