Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ :Τα Μέλη Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα
γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, τη 2η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:
ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 1 ο : Συγκρότηση σε Σώμα.
ΘΕΜΑ 2 ο : Ορισμός Διατάκτη.
ΘΕΜΑ 3 ο : Περί εξόδων παράστασης Προέδρου του Δ.Λ.Τ. Μονεμβασίας, για το έτος 2024.
ΘΕΜΑ 4 ο : Έγκριση Σχεδίου Εκτάκτου Ανάγκης, έτους 2024.
ΘΕΜΑ 5 ο : Ορισμός επιτροπών για το έτος 2024:

α) Ορισμός εκπροσώπου του Δ.Λ.Τ.Μ. για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων του Λ/Χ Νεάπολης, σύμφωνα με την Υ.Α. 2123/36/01 (ΦΕΚ 1438Β/20-10-2001).
β) Ορισμός μέλους για την σύσταση Επιτροπής του Λ/Χ Νεάπολης για θαλάσσια μέσα αναψυχής.
γ) Ορισμός μέλους του Δ.Σ. με τον αναπληρωτή του για τον καθορισμό των παραλιών ως πολυσύχναστες ή μη.
δ) Συγκρότηση Ορισμός μελών σε επιτροπές αξιολόγησης- παραλαβής-διαγωνισμών έργων-εργασιών και προμηθειών
ΘΕΜΑ 6 ο : Αιτήσεις καταστηματαρχών για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Νεάπολης και Εξομοιούμενων ζωνών αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων & ομπρελών».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΝΤΗΣ