Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Π Ρ Ο Σ : Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, την 19η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 μ.μ.  για συζήτηση και λήψη απόφασης επί  των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο:   Έγκριση Ισολογισμού- Οικονομικών καταστάσεων οικ. έτους
ΘΕΜΑ 2ο : Αίτημα καταστηματάρχη για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Νεάπολης για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών.

ΘΕΜΑ 3ο:   Αναμόρφωση προϋπ/σμού 2023 για την αποδοχή ένταξης του έργου {Ανακατασκευή μικρού προβλήτα και ραμπών εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Νεάπολης} προϋπ/σμού 113.792,63€ και δημιουργία νέας πίστωσης για τη συνέχιση φύλαξης στη Λιμενική Εγκατάσταση Μονεμβασίας.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ