Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ :
Τα Μέλη Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, την 17 η Αυγούστου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη
απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:
ΘΕΜΑ 1 ο : Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Βελτίωση λιμενικών υποδομών αλιευτικών καταφυγίων «Αυλόσπηλου Νεάπολης & «Μανδράκι» Μονεμβασίας}.
ΘΕΜΑ 2 ο : Περί παραχώρησης ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης Χ.Ζ.Λ. Νεάπολης (χώρου Καρναγίου) για πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ