Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ :Τα Μέλη Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, τη 16η Απριλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο : Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 ύστερα από την έγκρισή του.

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Ν. 100 του Ν. 3852/2010 και του Ν. 2971/2001 και ειδικότερα του άρθρου 25 αυτού, μεταξύ ου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας και του Δήμου Μονεμβασίας, για τη συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου. – Ορισμός μελών (τακτικός – αναπληρωτής) για την επιτροπή παρακολούθησης –  Εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της».

ΘΕΜΑ 3ο: Αποδοχή και έγκριση μελέτης με τίτλο {Τροποποίηση Μελέτης επέκτασης βελτίωσης προβλήτα Πούντας ΤΚ Αγίου Γεωργίου}.

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση εργασιών:

Α) Αποκατάστασης ανωδομής προβλήτα και τοπικές επεμβάσεις στη Λ.Ε. Παλαιοκάστρου.

Β) Αντικατάσταση συρμάτινης περίφραξης και ανακατασκευή τσιμεντένιου σενάζ σε τμήμα υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων εντός Χ.Ζ.Λ. Νεάπολης.

ΘΕΜΑ 5ο : Περί αιτήσεως δημότη Μονεμβασίας για διέλευση οχήματος στην οικία του εντός Εξομοιούμενης Ζώνης Μονεμβασίας κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας.

ΘΕΜΑ 6ο : Αίτηση δημότη για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης Εξομοιούμενης Ζώνης Λιμένα Μονεμβασίας για τοποθέτηση ηλεκτρικών πατινίων-ποδηλάτων.

ΘΕΜΑ 7ο : Αιτήσεις καταστηματαρχών για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Νεάπολης και Εξομοιούμενων ζωνών αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων & ομπρελών».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΝΤΗΣ