Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ : Τα Μέλη Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, την 15 η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:
ΘΕΜΑ 1 ο : Περί αιτήματος δημότη.
ΘΕΜΑ 2 ο : Υποβολή πρότασης στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής για το έργο {Ανακατασκευή μικρού προβλήτα και ραμπών εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Νεάπολης} προϋπ/σμού 113.792,63€ – Έγκριση μελέτης έργου.
ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση σύναψης νέας Προγραμματικής Σύμβασης του Ν. 2971/2001 και ειδικότερα το άρθρο 25 αυτού, μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Μονεμβασίας, για το έργο «Ανακατασκευή μικρού προβλήτα και ραμπών εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Νεάπολης} προϋπ/σμού 113.792,63€ – Ορισμός μελών (τακτικός – αναπληρωτής) για την επιτροπή παρακολούθησης – Εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της».
ΘΕΜΑ 4 ο : Παραλαβή και έγκριση μελέτης με τίτλο {Ακτομηχανική μελέτη αντιμετώπισης διάβρωσης παραλιακού μετώπου Νεάπολης}.
ΘΕΜΑ 5 o : Αίτημα πρόθεσης κατασκευής στεγάστρου από επιχειρηματία στην Εξομοιούμενη Ζώνης Μονεμβασίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ