Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας προτίθεται να αναθέσει  το έργο Επισκευές-Αποκαταστάσεις Ζημιών Λιμενικών Εγκαταστάσεων, προϋπ/σμού 12.600€. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν γραπτή προσφορά στο γραφείο του Λιμενικού Ταμείου το αργότερο έως τις 10/03/2021 και ώρα 14:00μ.μ..
Επισυνάπτεται η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και η σχετική μελέτη.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΜΕΛΕΤΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ